اهمیت سایز ساچمه بلبرینگ

سایز ساچمه ها در انواع مختلف بلبرینگ با یکدیگر متفاوت می باشد. افزایش قطر ساچمه بلبرینگ ها بصورت همزمان سبب کاهش تعداد ساچمه مورد استفاده در ساختمان بلبرینگ و برعکس می باشد. برخی از انواع بلبرینگ ها مانند بلبرینگ خود تنظیم برای داشتن قابلیت های مورد نظر اساسا دارای ساچمه هایی با قطر کم و ریز با تعداد بالای ساچمه می باشند. برخی دیگر از انواع بلبرینگ مانند بلبرینگ شیار عمیق دارای ساچمه های درشت تری در داخل ساختمان خود با تعداد کمتر هستند. اما به واقع نقش سایز ساچمه بلبرینگ در عملکرد آن چیست.


طراحی ساچمه بلبرینگ


در هر نوع بلبرینگ یک فاکتور بسیار مهم در طراحی حد فاصل قطر شافت داخلی اتصال بلبرینگ با سطح بیرونی که می تواند موجبات حرکت شافتی دیگر و یا بخشی از بدنه باشد. این حد فاصل در بسیاری از بلبرینگ ها بعنوان معیار مرجع طراحی و سایز ساچمه های بلبرینگ محسوب می شود. هر قدر این حد فاصل بیشتر باشد قطر ساچمه بلبرینگ نیز به همین منوال افزایش و تعداد ساچمه ها کاهش خواهد یافت. با این وجود این معیار تنها معیار طراحی و مشخص کننده سایز ساچمه و طراحی ساچمه های بلبرینگ محسوب نمی شود. نوع شیار هایی که با ساچمه بلبرینگ در تماس هستند که نمونه هایی از آنها در بلبرینگ شیار عمیق و بلبرینگ کف گرد دیده می شود متناسب با این سایز و انحنای ساچمه های بلبرینگ طراحی می شوند. سایز ساچمه های بلبرینگ خود تنظیم نیز که در دو ردیف قرار دارند اغلب در زمره سایز های ریز ساچمه دسته بندی می شوند.

TEL : 02133943063
Fax : 021
Email: info [at] rszco.com
Web: www.rszco.com

© Copy right 2024 | All ights Reserved | RSZ Corporation