افزودن قابلیت تعلیق بار محوری به بلبرینگ های شعاعی

بلبرینگ های شعاعی اساسا بلبرینگ هایی هستند که در آنها ارتفاع و فاز قرارگیری ساچمه ها متفاوت بوده و دارای اختلاف ارتفاع می باشد. بلبرینگ های شعاعی بر روی محور های افقی اتصال پیدا می کنند اما از آنجایی که کمتر حرکت دینامیکی بدون ارتعاش و تلورانس حرکتی یافت می شود حرکت شافت افقی متصل به بلبرینگ شعاعی نیز می تواند با نوسانات و ضربه هایی روبرو باشد. این امر سبب می شود تا اندکی بار های محوری نیز بر پیکر بلبرینگ شعاعی وارد آید.


نقش لبه رینگ بلبرینگ در تعلیق بار محوری


روش های مختلفی برای ایجاد قابلیت تعلیق بار محوری برای بلبرینگ های شعاعی وجود دارد که ساده ترین آنها لبه دار کردن رینگ های بلبرینگ می باشد. ایجاد لبه در اتصال رینگ با دشواری هایی روبرو بوده و بستن و باز کردن بلبرینگ را با چالش هایی روبرو می کند. البته نمونه هایی از طراحی مانند بلبرینگ تماس زاویه ای وجود دارند که نوع طراحی آنها قابلیت های تعلیق بار های محوری را در یک جهت فراهم می آورد.

TEL : 02133943063
Fax : 021
Email: info [at] rszco.com
Web: www.rszco.com

© Copy right 2024 | All ights Reserved | RSZ Corporation