تحلیل زاویه اتصال ساچمه در رولبرینگ مخروطی

رولبرینگ مخروطی به جز مشخصات فنی که در مورد اغلب بلبرینگ و رولبرینگ ها مطرح می شود دارای یک زاویه برای اتصال ساچمه بر روی قفسه و زاویه داخلی اتصال رینگ رولبرینگ می باشند. این زاویه در محدوده 15 الی 30 درجه در مورد اغلب برند های تولید کننده رولبرینگ مخروطی من جمله برند تیمکن TIMKEN که پایه گذار تولید این نوع رولبرینگ نیز در دنیا محسوب می شود تولید می شود. زاویه اتصال ساچمه بر روی قفسه از مهمترین مشخصات تعیین کننده میزان بار تعلیقی توسط رولبرینگ مخروطی در هر راستا می باشد.


نیروهای شعاعی و محوری در رولبرینگ مخروطی


هر چند بیشترین میزان قابلیت تعلیق برای رولبرینگ مخروطی در راستای شعاعی و در اتصال شافت های افقی میسر می شود اما با افزایش زاویه از 15 به سمت 30 درجه این معادله بصورت برعکس عمل کرده از میزان قابلیت تعلیق بار شعاعی توسط رولبرینگ مخروطی کاسته شده و به قابلیت تعلیق بار محوری افزوده می شود. این معادله یک معادله مثلثاتی تابع قانوع مثلثات فیثاقورث می باشد. اگر F نیروی کلی وارده در راستای عمودی بر پیکر رولبرینگ مخروطی باشد و زاویه امتداد محور مرکزی ساچمه با افق را آلفا a بنامیم f*cos a میزان بار محوری و f*sin a میزان بار شعاعی است که رولبرینگ مخروطی تعلیق می کند.

رولبرینگ مخروطی

TEL : 02133943063
Fax : 021
Email: info [at] rszco.com
Web: www.rszco.com

© Copy right 2024 | All ights Reserved | RSZ Corporation