تفاوت طراحی رینگ و قفسه در بلبرینگ تماس زاویه ای

قابلیت تعلیق بار ترکیبی در بلبرینگ تماس زاویه ای بر مبنای زاویه قرارگیری ساچمه ها بر روی قفسه هایی که با طراحی ویژه ای بصورت زاویه ای تولید شده اند و یا بر حسب طراحی ویژه رینگ ها در این سری از بلبرنیگ ها میسر می شود. اما هر دو طراحی با وجود داشتن شباهت در ایجاد قابلیت تعلیق بار ترکیبی یک تفاوت بسیار مهم دارند. زاویه طراحی شده برای قفسه نگهدارنده ساچمه ها در بلبرینگ تماس زاویه ای بصورت ثابت انتخاب شده و بر این مبنا تولید صورت می پذیرد. اما در طراحی بلبرینگ تماس زاویه ای دارای قفسه کونیک که در آن با ایجاد یک انحنای تدریجی بر روی رینگ اتصال این قابلیت بوجود می آید در هر زاویه ای از اتصال نقطه مشخصی از این قوص در تماس با ساچمه به تعلیق بار می پردازد. بر این مبنا عملا قابلیت تعلیق در زاویه های مختلفی برای بلبرینگ تماس زاویه ای با رینگ منحنی فراهم خواهد بود. برندهای مختلفی مانند بلبرینگ FAG بر روی بهبود عملکرد این سری از بلبرینگ ها بصورت پیوسته در حال فعالیت هستند.

بلبرینگ تماس زاویه ای

TEL : 02133943063
Fax : 021
Email: info [at] rszco.com
Web: www.rszco.com

© Copy right 2022 | All ights Reserved | RSZ Corporation