رولبرینگ مخروطی ترکیبی شعاعی FAG

رولبرینگ مخروطی ترکیبی شعاعی FAG
   نوع : تک    
موجود

رولبرینگ مخروطی ترکیبی شعاعی FAG radial tapered roller bearing با اینکه مانند رولبرینگ های شعاعی دیگر مانند رولبرینگ استوانه ای شعاعی در موقعیت مکانی برای تعلیق روی محور افقی تولید می شود اما نه تنها بارهای شعاعی را در تمام جهات تعلیق می کند بلکه قابلیت تعلیق بار های محوری را نیز در یک جهت دارد. بار وارده بر ساختمان تحت زاویه و بر حسب میزان زاویه قرار گیری ساچمه های نیمه مخروطی می تواند بر روی دو مولفه یکی عمود بر راستای محور و دیگیری در راستای محور تجزیه شده و تعلیق شود.


طراحی ویژه رولبرینگ مخروطی ترکیبی شعاعی FAG


در طراحی این رولبرینگ مخروطی ساچمه ها که خود شکل نیمه مخروطی دارند بر روی یک قفسه که دارای شکل کونیک است قرار می گیرند. نحوه اتصال و شکل قفسه در ساختار این رولبرینگ سبب می شود یک زاویه که بصورت متغیر بین 15 الی 30 درجه می باشد بین امتداد محور مرکزی ساچمه با افق ایجاد شود. هر چه میزان این رزاویه کمتر باشد رولبرینگ مخروطی قابلیت کمتری در تعلیق بار های محوری داشته و بر عکس. مجموع و رایطه فیزیکی که بین مجموع نیروهای افقی و عمودی که توسط بلبرینگ مخروطی تعلیق می شود از رابطه فیثاقورث c2=A2+B2 پیروی می کند.
رولبرینگ مخروطی

TEL : 02133943063
Fax : 021
Email: info [at] rszco.com
Web: www.rszco.com

© Copy right 2024 | All ights Reserved | RSZ Corporation